5 kluczowych da z debaty demokratycznej w Ohio

DemocrDebatePl

5 kluczowych da z debaty demokratycznej w Ohio

Wiele si o wydarzy mi dzy wrze niow debatę demokratyczną a czwartkowa noc po wyborach prezydenckich: dom og osi formalne oskar enie prezydenta Trumpa; Bia’y Dom zareagowa rosn cymi atakami na przez ego wiceprezydenta Joe Bidena; Bernie Sanders cierpia i wyzdrowia’ po zawale serca; senator Elizabeth Warren kontynuowa a wzrost w wyborach, uzurpuj c Bidena jakow-dc w Iowa.

Jaka jest r nica jednej trzygodzinnej debaty, na t kwesti odpowiemy w cyklu informacyjnym nap dzanym impeachmentem w nadchodz cych, ale oto pi pomys w wynos na od CNN-New York Times, kt re debatuj na Uniwersyte Otterciebein

Senator Bernie Sanders wita biznesmena Toma Steyera podczas pierwszej wtorkowej debaty wyborczej. Saul Loeb / AFP przez Getty Images

1) Wielka noc Berniego

Elizabeth Warren (Zdjęcie: John Minchillo/AP)

Jeden z najwi kszych pyta poprzedzaj cych wtorek przez o zdrowie Sen Bernie Sanders, kt ry dozna u serca zaledwie tygodnie temu.

Sanders wydawa si zainteresowany odej ciem, og aszaj c prezydenta Trumpa “najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii tego kraju” i jego obrony Medicare dla wszystkich planów w, jednocze nie broni c si przed “dysfunkcyjnym” systemem opieki zdrowotnej, kt przejo.

Uściślić o zdrowie przez wsp prowadz cego CNN Erin Burnett, najwyra nie nie chcia skupi si na nim.

“Jestem zdrowy, czuj si si” – powiedzia, po czym odwr ci si na kr tko do pytania o opioidy, kt re zosta o zadane wcze niej.

Wreszcie 78-letni, najstarszy kandydat, kandydat do nominacji demokratycznej, skorzysta z, przez podzi kowa rywalom za fal poparcia.

“Pozw lcie mi w tym momencie, gdybym m’ podzi kowa wielu ludziom w tym kraju, w tym wielu moich kolegom tutaj, za wasz’ mi’o’, modlitwy i’yczenia’ – powiedzia’ Sanders. “I dzi kuj” z ca ego serca. I ciesz si, “e mog” przez tu dziem. ”

Sanders powiedzia, e w sobot odb dzie wielki wiec w Nowym Jorku z niespodziewanym go ciem. Raport Washington Post, p niej potwierdzony przez inne media, e by aby to studentka pierwszego roku, Alexandria Ocasio-Cortez, gdyby by a do bardzo po dana aprobata. Tupo po zako czeniu debaty rep. Ilhan Omar Minnesota og osi a swoje zalecenie Sandersa, powo uj c si na wsp prac w zakresie zad u enia uczni w zapewnia i zapewnianie bezp atnych posi k w szkolnych przez ca’y rok Byy te’ inne doniesienia, e republikanin Rashida Tlaib z Michigan przez tak e zwolennikiem Sandersa.

2) Frontren Warren?

Biden wci nieco wyprzedza Warren, ale twoi rywale, koncentruj c swoje ataki na niej, wydaj si sygnalizowa , se senator Massachusetts jest tym, kt ry pokona. Warren przez hitem wcze nie i cz sto, cho nie wszystkie strajki wyl dowa y.

Pocz tek na burmistrz ci pete Buttigieg i senator Amy Klobuchar za wsparcie dla Medicare dla wszystkich i odmow, e p jd podatki klasy éredniej. Rep. Tulsi Gabbard pr’bowa zaanga owa’ Warrena w polityce zagranicznej, ale a mu przerwa handlowa. Senator Kamala Harris poszed na w tpliw styczn, aby wyja ni’ Warrenowi, e Prezydentowi Trumpa nale’y zakaza Twittera. Biden powr ci do jednego ze swoich wsp lnych temat w, e przez jedynym, kt ry wszed na scen , kt ry robi wspania e rzeczy – ale Warren domaga si uznania za utworzenie Biura Ochrony w Finans. Biden, kt ry jako wczesny wiceprezydent powiedzia, e pom g. w g osowaniu za nim. Warren zatrzyma si, zanim podzi kowa obamie za wsparcie.

Tom Steyer (Zdjęcie: John Minchillo/AP)

Tom Steyer (Zdjcie: John Minchillo / AP)

3) Steyer nie robi wielkiego wra enia z debiutu

Bya do pierwsza debata na temat miliardera biznesmena Toma Steyera, kt ry, zapowiedzi jaka, przez wy cigach w lipcu. Steyer, kt ry finansuje kampani , na oskar enie prezydenta Trumpa, pr’bowa’ red j czas na wyst pienie, aby wycofać swoj kandydatur. Nie byo to jednak du czasu, poniewa Steyer przemawia tylko siedem minut i 12 sekund, co stanowi czasu najmniej dla ka dego kandydata. Dla por wnania, Klobuchar – kt ry sonduje wok tego samego poziomu nia ej 2 procent, co Steyer m wi przez ponad 13 minut. Steyer dokona’ niezwyk ej wymiany, kiedy zgodzi si z Sandersem, e nier wno bogactwa jest wa’n’ kwesti’, nazywaj c obecny system gospodarczy “absolutnie b’dnym”. Jest absolutnie niedemokratyczny i na nie. Przez em jedn z pierwszych os b, kt re osi gn y ten etap i pobi y podatek od nieruchomo ci. ”

Steyer zobowi za si wyda 100 milionów dolar w w w asnych pieni dzy na swoj ‘ kampani’ i b’dzie mia’drug okazj’, aby porozmawiać z wyborcami: jest jednym z demokrat w, kt rzy s ju przygotowani do debaty w przysz’ym miesi cu.

Rep. Tulsi Gabbard (Zdjcie: Shannon Stapleton / Reuters)

4) Aborcja jest podniesiona

Podczas dyskusji na temat opieki zdrowotnej, senator Kamala Harris, jak ma o uwagi po wi cam reprodukcyjnym kobiet w debatach.

“Jest to sz sta debata, kt ér moje w tym cyklu prezydenckim, i to prawie s’owo, przy wszystkich tych dyskusjach na temat opieki zdrowotnej, dost pu kobiet do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, kt re s dzi przedmiotem pe nego ataku w Ameryce” Mówiia Harris. “Kobiety stanowi” wi kszo populacji w tym kraju. Ludzie musz zdj r ce z cia a kobiety i pozwolić kobietom decyzje dotycz ce w asnego ycia. ”

Kwestia aborcji powr ci a p niej w debacie, wywo uj c nami tn odpowied Harrisa.

“Kobiety maj obowi zek utrwalania gatunku ludzkiego” – powiedziaa. “Nasze cia o zosta o do tego stworzone. I adna inna osoba nie ma prawa m wi kobiecie, co ma robi z tym cia em. Do twoje ciao. Masz racjo. Do decyzji. ”

Przez te przedstawiciel Tulsi Gabbard, kt ry ma teraz prawa do aborcji, ale aborcja wspiera ograniczenia w trzecim trymestrze, co jest okazj do podkre lenia r nicy.

“Zgadzam si z Hillary Clinton w jednej sprawie” – wyja nia Gabbard. “Nie zgadzam si z ni z wielu innymi. Ale kiedy powiedziaa, e aborcja jest bezpieczna, legalna i rzadka, my l, e ma racj. ”

Zarzut ten pobudzi tweety wspieraj ce od Leany Wen, przez ej prezydentki planowaneego pisa.

Cz’sto nie zgadzam si z @TulsiGabbard, ale doceniam to, e przynie li trzeci kolej dla Demokratw: aborcja powinna by “bezpieczna, legalna i rzadka”. Powinni’my poczatkuj się aborcji, inwestuj c w zapobieganie.

– Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) 16 pa’dziernika 2019 r.

Przez wnieodny @TulsiGabbard za niuanse. Wi kszo i prawo inne do wyboru ; Oboje mog czu siswojo nie z aborcji i nie chc , aby kobiety umar y z powodu procedur zau ka #DemDebates

– Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) 16 pa’dziernika 2019 r.

Nast-pnie podczas dyskusji na temat S’du Najwy i jego punkt w orientacyjnych Roe przeciwko. Decyzja Wade’a, senator Elizabeth Warren stara si zmienia ten problem.

“Mieszka em w Ameryce, gdzie aborcja bya nielegalna. A bogate kobiety nadal maj aborcje – powiedzia’ Warren. – M wimy teraz o tym, e ludzie, kt érzy nie maj dost pu do aborcji i s, do ch opcy.

5) Brak zmian klimatu

Najwi kszy problem, kt ry nie zosta rozwi zany podczas zmiany klimatu na forum maratonu. Moderatorzyli wycofali si ze znanych powod-w w sprawie poda’y, ka dy z 12 zwolnionych kandydat w mo e g osowa, przez zamkn wniosek o impeachment i poprosi ka dego z nich o nawi zanie niezwyk ejja ni inspirowanej par przez ego prezydenta George’a W. Busha i prowadz caprowadz caprowadz caprowadz talk-show Ellen DeGeneres na meczu NFL. (Niektérzy z był zmar ego senatora Johna McCaina.) Nie radzi sobie z globalną katastrof ekologiczną, jak stwierdzi naukowiec ONZ w zesz’ym miesi cu, mo e “uderza i szybciej” ni si spodziewano.

“Ani pytania o kryzys klimatyczny”, napisa’ Washington Gov. Jay Inslee, kt ry odpad z wy cigu prezydenckiego na pocz tku roku po obejrzeniu swojej kampanii jednopunktowej. “Ani pytania o kryzys klimatyczny. Ani pytania o kryzys klimatyczny. Do jest kryzyszystencjalny nasze czasw. Ani pytania jednego, a to jest ca kowicie niewybaczalne “.

“Trzy godziny i adnych pyta dzi wieczorem na temat klimatu, warunkaw mieszkaniowych lub imigracji” – napisa relacja przez ego sekretarza ds. Mieszkaniowych Juliana Castro, gdy przez é jeszcze na scenie. “Zmiana klimatu jest zagro eniem egzystencjalnym. Ameryka ma kryzys na rynku nieruchomo ci. Dzieci wci s w nasze klatkach na granicy naszych mo liwo ci. Ale wieszać, Ellen.

Powiązane posty

Biden, Nigdy

Editor’s Note: Jeśli chcesz przeczytać więcej plusów i wad na głosowanie na prezydenta Trumpa,...
Top